Horeca Uitzenbureau België hanteert de privacyverklaring van [HUG] Horeca Uitzendbureau Groep. Deze zijn;

TOELICHTING PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt weergegeven hoe Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] omgaat met uw persoonsgegevens. Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen hebt hieromtrent, kunt u contact opnemen met Horeca Uitzendbureau Groep [HUG], Terborgseweg 34a, 7005 BA Doetinchem, telefoon +31314378568 of via email, info@horeca-uitzendbureau.com.

Om uw privacy te waarborgen gaat Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts minimale doeleinden;
 • als dat noodzakelijk is u om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

[HUG] gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • het uitvoering geven aan een opdracht.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gevormd door de opdracht zoals deze door u aan Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] is verstrekt en zoals deze is vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Voor de voornoemde doeleinden kan [HUG] de volgende persoonsgegevens bij u opvragen en verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • kopie identiteitsbewijs;
 • BSN-nummer;
 • bankgegevens;
 • inkomensgegevens;
 • telefoonnummer.

Bewaartermijn

Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel of de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In beginsel bewaart [HUG] uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en tot maximaal twintig jaar daarna.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kan Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. In die gevallen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. In gevallen waarin dat wettelijk verplicht is, zal [HUG] uw gegevens aan derden verstrekken. Op dezelfde manier kan [HUG] uw persoonsgegevens delen met derden indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Beveiliging

Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de door u aan Horeca Uitzendbureau Groep [HUG] verstrekte persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zolang het maar niet tegen de wet ingaat. Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door [HUG] te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde partij. Indien u aan [HUG] toestemming heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde in trekken.

Klachten

Indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze schriftelijk kenbaar maken aan [HUG]. Klachten worden afgehandeld conform de door [HUG] gehanteerde klachtenregeling, die u op verzoek wordt toegezonden.